Závodní pravidla

pro Colins regaty

Závodní pravidla pro Colins fun regaty   

Colins fun regaty se jezdí podle Colins závodních pravidel, které respektují:

  • – COLREG, mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři
  • – vybrané body z pravidel Závodního jachtingu ISAF.

Colins závodní pravidla pro Colins fun regaty musí znát každý kapitán (nejlépe také celá posádka)

který se účastní Colins fun regat.

COLREG – Convention on the International Regulations for Preventing Collision at Sea

                  – Úmluva o mezinárodnách pravidlech pro zabránění srážkám na moři z roku 1972

Základní pravidla pro plachetnice

1) Pokud se k sobě přibližují dvě plachetnice, tak loď, plující na větru zprava (tzn. loď má vítr zprava a tudíž plachtu na levoboku) má přednost před lodí, plující na větru zleva (tzn. loď má vítr zleva a tudíž plachtu na pravoboku).

Plachetnice, která má vítr zprava má přednost = plachetnice s plachtou na levoboku má přednost.

Plachetnice, která má vítr zleva se musí vyhýbat = plachetnice s plachtou na pravoboku se musí vyhýbat.

Pokud všechny lodě jedou na zadní vítr, na motýla nebo se spinakerem, pak právo plavby (vítr zprava) určuje ráhno hlavní plachty (hlavní plachta na levoboku má přednost).

2) Pokud jsou obě lodě na stejném větru (tzn. obě lodě mají plachtu na levoboku nebo obě plachtu na pravoboku) tak loď, která je na návětrné straně, musí dát přednost lodi na straně závětrné. Tzn. závětrná plachetnice má přednost.

3) Každá loď, ať má právo přednosti nebo ne, musí udělat všechna opatření pro zabránění srážkám na moři. Tzn. pokud máte přednost, ale loď, která vám má dát přednost toto nečinní zásluhou problému na lodi, nepozorností, opilosti či neznalosti posádky…. apod. musíte se vyhnou vy a udělat všechno pro zabránění srážce.

4) Činnost podniknutá pro zabránění srážky s jiným plavidlem musí být taková, aby se plavidla minula v bezpečné vzdálenosti. Bezpečnou vzdáleností se rozumí minimálně jedna délka lodě (neplatí pro startovní proceduru a obeplouvání značek a překážek).

Srážky a kolize

V každém případě musí každá loď udělat všechno pro zabránění srážce a musí se chovat tak, aby svým chováním neohrozila bezpečnost vlastní ani druhé lodě.

V případě, že dojde ke srážce s poškozením lodí na vině jsou obě lodě, stejným dílem.

V případě kolize lodí, která si nevyžádá asistenci pořadatele, ale jedna z lodí je natolik poškozená, že nemůže pokračovat v závodě, je pro danou etapu diskvalifikovaná i druhá loď.

V případě kolize lodí, která si vyžádá asistenci pořadatele, bude závod přerušen a rozjížďka zrušena.

Vyhýbání při manévrování

Když loď s právem plavby mění směr musí dát druhé lodi místo k vyhýbání.

Když loď získá právo plavby svým manévrem, musí dát zpočátku druhé lodi místo k vyhýbání.

Křižování s cizí lodí

Pokud se závodní lodě potkají s jinou lodí, která nezávodí, budou se lodě vyhýbat podle Colregu. Tzn. plachetnice nedává přednost běžným motorovým lodím, ale dává přednost všem plachetnicím s právem plavby, rybářům a dalším motorovým lodím, které mají různá omezení plavby či neovladatelným lodím a veřejné lodní dopravě.

Překážky a otočné body

1) Proti větru  ! ! !

Pokud se lodě přibližují ke značce nebo překážce proti větru (křižují), tak loď plující na větru zprava (plachta na levoboku) má vždy přednost před lodí plující na větru zleva (plachta na pravoboku) a nemusí jí poskytnout místo u značky nebo překážky.

Pokud se lodě přibližují ke značce nebo překážce proti větru (křižují) a mají vítr na stejných bocích (tzn. obě jsou na stejném větru – obě mají plachtu na stejném boku), tak platí stejná pravidla, jako při přibližování se ke značce po větru.

2) Po větru  ! ! !

Pokud se lodě přibližují ke značce nebo překážce na boční nebo na zadní vítr a vplují do třídélkové zóny v krytí, musí vnější loď poskytnout vnitřní lodi místo u značky – nezáleží na jakém boku lodě v tu chvíli plují (kde mají hlavní plachtu).

To znamená: pokud se loď, která nemá podle COLREGU právo plavby, dostane mezi vás a překážku (nebo otočný bod) už před třídélkovou zónou (lodě jsou v krytí) tak jí musíte pustit a vytvořit jí dostatečný prostor k proplutí.

Jestliže je loď zcela vpředu, když dosáhne třídélkové zóny (lodě nejsou v krytí), musí jí ta, která je v tomto momentě zcela vzadu, poskytnout místo u značky – opět nezáleží na jakém boku lodě v tu chvíli plují (kde mají plachtu).

Jestliže je důvodná pochybnost o tom, zda loď včas získala nebo přerušila krytí, musí se předpokládat, že byla v krytí.

Lodě jsou v krytí – lodě plují za sebou či vedle sebe tak, že zadní loď svou přídí už protnula pomyslnou čáru, která (do šířky) prodlužuje záď přední lodě.

Pokud se tak nestalo, jedná se o loď zcela vzadu a loď je zcela vpředu.

Loď zcela vpředu má přednost před lodí zcela vzadu. Loď zcela vzadu dává přednost lodi zcela vpředu.

Třídélková zóna – vzdálenost tři délky lodě, a to od přídě první lodě od značky nebo překážky.

V každém případě a za jakékoliv situace se každá loď musí chovat tak, aby neohrozila vlastní bezpečnost ani bezpečnost druhé lodě (vytlačování druhé lodě na skálu, nájezd na mělčinu…)

Startovní procedura

Starty budou hlášeny na VHF kanále 72 (popř. po domluvě 73) a to :

Vyzývací znamení – 10 minut do startu

Přípravné znamení – 5 minut do startu (červená vlajka dolu)

1 minuta do startu

start (červená vlajka nahoru + trumpeta)

5 minut před startem lodě vypnou motor.

1 minutu před startem lodě nesmí přejet startovní čáru. Pokud startovní čáru přejedou, musí se vrátit (kolem konců startovní čáry, pokud to postavení startovní čáry dovolí) a znovu projet startovní čárou, ale při vracení po startovním znamení nemají žádné právo přednosti plavby – všem lodím, které vystartovaly musí dát přednost. Přejetí startovní čáry bude ohlášeno na VHF.

Pravidla při startu

Lodě se před i při celé startovní proceduře vyhýbají podle COLREGU a podle bodů 1, 2, 3, 4, těchto pravidel.

Vyjímkou je, že bezpečná vzdálenost při vyhýbání může být menší než jedna délka lodě, ovšem taková, aby nedošlo k dotyku a lod bez práva plavby měla dostatek místa k vyhýbání.

Vyjímkou také je, že pro startovní značky neplatí pravidla pro obeplování značek a překážek.

Výsledky

Pokud se odjedou alespoň 4 rozjíždky, tak se do celkového výsledku nejhorší (jedna) rozjížďka škrtá, nezapočítává. Pokud se odjede 7 rozjížděk, tak se škrtají dvě.

Spinaker

Lodě jedou se spinakerem. Spinaker ale není povinný. Pokud lodě jedou bez spinakeru, mohou používat spinakerový peň. Použití spinakeru je na uvážení každé posádky. Ale z hlediska bezpečnosti je spinaker povolen používat pouze do síly větru 15 uzlů.

Použití spinakeru bude vždy povoleno či zakázáno (při startovní proceduře) na VHF před každou etapou. V případě zákazu bude na pořadatelské lodi vyvěšena zelená vlajka.

V případě zesílení větru v průběhu etapy bude síla větru 15 uzlů hlášena na VHF a na pořadatelské lodi bude vyvěšena zelená vlajka.

Vlajky

Červená vlajka: dolu – 5 minut před startem, nahoru – start.

Žlutá vlajka: startovní procedura přerušena, start odložen.

Zelená vlajka: zákaz použití spinakeru.

Protesty

Protesty je možné podávat hned nebo do hodiny po dojezdu poslední lodě do cíle. Protesty se řeší pouze, pokud obě strany sporu mají v ruce láhev champagna (whisky).

Sporné otázky řeší skipperský soud a rozhodčí. Skipperský soud bude vytvořen z nezávislých a na sporu nezúčastněných vybraných kapitánů. Rozhodnutí skipperského soudu je konečné. Rozhodčí mají pouze poradní hlas.

Tresty

Loď, která porušila pravidla, případně zavinila kolizi (bez poškození lodí) musí točit trestných 360.

Pokud se loď dotkne točné bojky, musí točit trestných 360. Točit 360 musí loď před dokončením příslušné etapy a musí mít na otočku svědka z jiné závodní lodě. Pokud loď netočí nebo nemá svědka, propadá se o celé 3 místa dozadu v dané etapě. Tzn. pokud lod dojela první tak se propadá na 4. místo. Skipperský soud může stanovit i jiný druh trestu.

Odpovědnost a bezpečnost

Každá posádka musí znát a dodržovat COLREG a Závodní pravidla pro Colins fun regaty.

Každá posádka je zodpovědná sama za sebe a za veškerá svá rozhodnutí.

Každá posádka a jednotlivec je osobně zodpovědný za použití záchranných prostředků na lodi.

Posádka nebo jednotlivec musí poskytnout pomoc jiné lodi či osobě v nebezpečí (pokud tím neohrozí sám sebe).

Každá posádka si je vědoma, že kapitán by na lodi neměl pít alkohol vůbec a posádka jen v rozumné míře a že kouření trávy a jakékoliv používaní drog či omamných látek je zakázané.

Kapitán lodi vlastní příslušné oprávnění k vedení plachetnice na moři a má dostatek znalostí a zkušeností s vedením plachetnice na moři.

Kapitán odpovídá za loď i za posádku.

Posádky berou na vědomí a jsou plně obeznámeny se skutečností, že jakékoliv škody na lodích, majetku, zdraví či životě jdou k tíži a na výlučnou odpovědnost zúčastněných.

Pořadatelé se zříkají jakékoliv odpovědnosti a nejsou povinni řešit žádné škody na lodích ani důsledky z toho plynoucí či zajišťovat odstraňování škod.

Každá posádka se účastní na vlastní riziko a nebezpečí a na základě svého vlastního rozhodnutí může ze závodu kdykoliv odstoupit a zavazuje se přizpůsobit plavbu svým schopnostem, zkušenostem, povětrnostní situaci a technickým možnostem lodi tak, aby neohrozila život, zdraví nebo majetek sebe nebo jiných.

Televize a media

Pořadatel si vyhrazuje právo používat fotografie, video nebo audio záznam pořízené v průběhu závodu bez jakékoliv náhrady.

o nás

Pronájem lodí po celém světě, dovolená na lodi,
kurzy jachtingu,
kapitánské průkazy,
společné plavby a regaty…
více…

kontakt

tel.: +420 603 835 803

tel.: +420 220 921 960

mail: info@cyc.cz